INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje společnost shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracovává.

 

Kontakt na Správce a zpracovatele osobních údajů:

Radek Špaček – PROMEDIC – SERVICE

Sídlo: Blatenská 4016, 43003 Chomutov

Provozovna: Školní 5335, 43001 Chomutov

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS ZPRACOVÁVÁME?
 • Osobní údaje a zvláštní kategorii osobních údajů zpracovává společnost na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se správci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních údajů a jsme zpracovateli těchto údajů:

 • osobní údaje a údaje zvláštní kategorie, které správce získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace) na základě zpracovatelské smlouvy se Správcem,
 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů,
 • osobní údaje umožňující správci kontakt s Vámi,
 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy správce a pacienta.
 • Osobní údaje zpracováváme na základě zpracovatelské smlouvy se správcem osobních údajů a na základě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování přestáváme Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistíme jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy a pokyny správce osobních údajů.

 

 1. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
 • Pro účely plnění smlouvy o zpracování osobních údajů se správcem osobních údajů ve vztahu ke zpracování zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče správce, ochrany zdraví a souvisejících činností správce na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení, např. podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.
 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
 • Pro správu informačního systému Správce
 • Pro účel měsíčního zpracování zdravotní péče pro zdravotní pojišťovny
 • Pro účel zpracování zúčtovacích zpráv od zdravotních pojišťoven
 • Pro účel vyúčtování výkonů zdravotnického zařízení, zpracování statistických výstupů a hlášení
 • Pro správu osobních certifikátů a certifikačních autorit
 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. *

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

 

 1. KOMU MŮŽEME ANEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?
 • Státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, vyúčtování, kontroly a kontaktu se správcem osobních údajů;
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

 

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Radek Špaček – PROMEDIC – SERVICE

Provozovna: Školní 5335, 43001 Chomutov

ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM ke stažení.

 

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Poskytneme Vám první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany naší společnosti k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 • omezení (blokaci) zpracování.

Budeme Vás vždy, bez zbytečného odkladu, v každém případě, do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas ke sběru těchto informací. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close